Oneness Declarations


English

Oneness Declaration


I declare:

1.    That the message We Are All One, interrelated, interconnected and interdependent, with God/Life/One-another, is the one spiritual message that the world has been waiting for to bring about loving and sustainable answers to humanity’s challenges.

2.    That the world does not have to be the way it is – and that individual people can change it, using the power of spiritual citizenship.

3.    That humanity is good and has unlimited potential, and that social transformation starts with personal transformation. I therefore recognize the importance of connecting with my Divine Essence and inner wisdom throughout my life’s journey; allowing the finest and the highest levels of human potential to flourish for the benefit of all.

4.    That my aspirations support spiritual principles, global ethics and universal values such as respect, justice, peace, dignity, freedom, responsibility and cooperation that underlie this declaration.

5.    That human beings need each other to survive on this planet. I recognize that we are all in this together and that community flourishes as we learn about each other and revel in the wonder and beauty of our diversities. I declare that I am playing my part to help to bring about a culture in which we, the peoples of the world, can address our common global concerns in an holistic, positive and transforming way and live together in peace with one another.

6.    That Oneness contains All of life – also the parts that we regard as the “other”. I realize that wholeness and togetherness can only be experienced through the recognition of the uniqueness, beauty and purpose of all aspects of life and that this recognition starts with my Self.

7.    That I am part of the emerging consciousness that promotes a spirit of openness, enquiry, connection and relationship with myself and the entire universe and who continues to recognize the wonder, beauty and mystery of it all.

8.    I support Global Oneness Day that has been established for all of humanity to come together each year as one human family, to discuss, celebrate and experience Oneness with the Divine, each other and all of life.

9.    That the time for change is now.

Sign the Declaration
Afrikaans

EENHEIDSVERKLARING

Ek verklaar:

1. Dat die boodskap Ons is almal Een – inter-verwant, -verbind en -afhanklik, met God/die Lewe/mekaar – die een spirituele boodskap is waarvoor die wêreld gewag het ten einde liefdevolle en volhoubare antwoorde vir die mensdom se uitdagings te kan bewerkstellig.

2. Dat die wêreld nie hoef te wees soos dit is nie – en dat individue dit kan verander deur middel van die krag van spirituele burgerskap.

3. Dat die mensdom goed is en oor oneindige potensiaal beskik en dat sosiale transformasie begin met persoonlike transformasie. Daarom erken ek die belangrikheid daarvan dat ek deur die verloop van my lewe konnekteer met my Geestelike Essensie en my innerlike wysheid sodat die beste en die hoogste vlakke van menslike potensiaal tot die voordeel van almal en alles kan floreer.

4. Dat my aspirasies spirituele beginsels, wereldwye etiek en universele waardes soos respek, geregtigheid, vrede, waardigheid, vryheid, verantwoordelikheid en samewerking wat onderliggend tot hierdie verklaring is, ondersteun.

5. Dat mense mekaar nodig het om te oorleef op hierdie planeet. Ek erken dat ons almal saam is hierin en dat gemeenskap floreer terwyl ons leer van mekaar en wanneer ons ons in die wonder en die prag van ons diversiteit verlustig. Ek verklaar dat ek my rol speel om ‘n kultuur te help ontwikkel waardeur ons, die mensdom van hierdie wêreld, ons gemeenskaplike uitdagings in ‘n holistiese, positiewe en transformerende wyse kan aanspreek en in vrede kan saamleef.

6. Dat Eenheid die lewe in geheel insluit – ook die dele wat ons as die ‘ander’ beskou. Ek besef dat heelheid en saam-wees slegs ondervind kan word deur die erkenning van die uniekheid, skoonheid en die doel van alle aspekte van die lewe en dat hierdie erkenning by myself begin.

7. Dat ek deel is van die ontluikende bewustheid wat die gees van openheid, verkenning en verbintenis en die verhouding met myself en die hele heelal bevorder en wat voortdurend die wonder, skoonheid en die verborgenheid van dit alles herken.

8. Ek ondersteun die wereldwye Dag van Eenheid wat gevestig is sodat die mensdom van die wêreld elke jaar as een familie kan saamkom om om ons Eenheid en verbintenis met God, mekaar en die hele lewe te bespreek, te vier en te ervaar.

9. Dat die tyd vir verandering nou is.

In Suid-Afrika word hierdie verklaring ook bevorder onder die vaandel van uBuntu: Ek is want jy/ons is.

Teken die verklaring
Croatian

DEKLARACIJA JEDINSTVA

Izjavljujem:

1. Da je poruka,  Mi smo svi jedno,  međusobno povezani i međusobno ovisni, s Bogom/Životom/Jedni prema drugima,  duhovna poruka da  je svijet čekao na odgovore ljubavi i održivosti kroz izazove čovječanstva.

2. Da svijet ne mora biti takav kakav jest- i da ga pojedinac može promijeniti, koristeći moć duhovnog državljanstva.

3. Da je čovječanstvo dobro i ima neograničen potencijal i da društvena promjena počinje s osobnom promjenom. Stoga prepoznajem važnost povezanosti s mojom Božanskom Suštinom i unutarnjom mudrošću tijekom mog životnog putovanja, dopuštajući tako procvat najboljih i najviših razina ljudskih potencijala, a za dobrobit svih.

4. Da moje težnje, podupiru duhovne principe, globalnu etiku i univerzalne vrijednosti kao što su poštovanje, pravednost, mir, dostojanstvo, sloboda, odgovornost i suradnja koje su temelj ove Deklaracije

5. Ljudska bića trebaju jedno drugo da prežive na ovom planetu. Prepoznajem da smo svi mi u tome ujedinjeni i da zajednica doživljava procvat kako mi međusobno učimo jedni od drugih i uživamo u čudu i ljepoti naše različitosti. Izjavljujem da igram svoju ulogu tako da pomažem doprinijeti kulturi u kojoj mi, ljudi cijelog svijeta, možemo riješiti svoje zajedničke globalne probleme na jedan holistički, pozitivan i promijenjen način i živjeti zajenički  u miru jedni s drugima.

6. Jedinstvo sadrži Sav život – također i dijelove koje mi smatramo kao “druge-drugačije”. Shvaćam da se cjelovitost i zajedništvo može jedino iskusiti kroz prepoznavanje jedinstvenosti, ljepote i svrhe svih aspekata života i to prepoznavanje počinje samnom.

7. Da sam ja dio nastojanja svijesti koja promiče duh otvorenosti, istraživanja, veza i odnosa sa samim sobom i sa cijelim svemirom i koji nastavlja prepoznavati čudo,

8. Podržavam Globalni Dan Jedinstva koji je utemeljen za cijelo čovječanstvo da se zajedno okupe svake godine poput jedne velike ljudske obitelji, da razgovaraju, slave i osjete Jedinstvo s Božanskim, jedni prema drugima i prema cijelom životu.

9. Da je vrijeme za promjenu sada.

Potpišite deklaraciju
Danish

Erklæring om Enhed

Jeg erklærer:

1. At budskabet VI ER ALLE ÉT – med Gud, livet og hinanden, indbyrdes forbundne og gensidigt afhængige – er dét spirituelle budskab, verden har ventet på for at virkeliggøre kærlige og bæredygtige svar på menneskehedens udfordringer.

2. At verden ikke behøver se ud, som den gør, og at hvert enkelt menneske kan skabe forandringen ved at bruge kraften i spirituel levevis.

3. At menneskeheden er god og har et ubegrænset potentiale, og at et samfunds forvandling begynder med personlig forvandling. Derfor anerkender jeg vigtigheden af, at jeg gennem hele mit liv forbinder mig med min Guddommelige Essens og indre visdom. Herved giver jeg den fineste og højeste menneskelige potentiale mulighed for at folde sig ud til gavn for alle.

4. At mine bestræbelser understøtter spirituelle principper, global etik og universelle værdier: respekt, retfærdighed, fred, værdighed, frihed, ansvar og samarbejde.

5. At mennesker har brug for hinanden for at overleve på denne planet. Jeg anerkender, at vi er sammen om dette, og at fællesskaber blomstrer, når vi får indsigt i hinanden og glædes over det forunderlige og smukke i vores forskelligheder. Jeg erklærer, at jeg bidrager til frembringelsen af en kultur, i hvilken vi – alle folkeslag i verden – kan håndtere vores fælles globale udfordringer på en holistisk, positiv og forvandlende måde og leve fredeligt sammen.

6. At enhed omfatter ALT LIV – også det, vi opfatter som ”det andet” og ”de andre”. Jeg erkender, at helhed og fællesskab kun kan opleves ved at anerkende det enestående, smukke og hensigtsmæssige ved alle aspekter af livet, og at denne anerkendelse begynder med mig selv.

7. At jeg er en del af den vågnende bevidsthed, der arbejder for åbenhed, udforskning, forbundethed og fællesskab mellem den enkelte og universet, og som til stadighed anerkender underet, skønheden og mysteriet i helheden.

8. Jeg støtter Dagen for Global Enhed, som er oprettet for at alle folkeslag kan samles hvert år som en menneskelig familie for at diskutere, fejre og opleve Enhed med det guddommelige, hinanden og alt levende.

9. At tiden til forandring er nu.

Underskriv erklæringen
Dutch

Verklaring van Eenheid

Ik verklaar:

1. Dat de boodschap dat Wij Allen Eén zijn, in onderlinge samenhang, onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid, met God/Leven/Elkaar, nu precies die spirituele boodschap is waar de wereld op gewacht heeft om liefdevolle en duurzame antwoorden te geven op de uitdagingen waar de mensheid voor staat.

2. Dat de wereld niet hoeft te zijn zoals die nu is – en dat individuele mensen haar kunnen veranderen, door de kracht van spiritueel burgerschap in te benutten.

3. Dat de mensheid goed is en een oneindig potentieel heeft, en dat sociale transformatie begint met persoonlijke transformatie. Daarom erken ik het belang ervan mij op mijn levensweg te verbinden met mijn Goddelijke Zelf en mijn innerlijke wijsheid, zodat het menselijk potentieel in de beste en hoogste mate kan bloeien en ten goede komt aan iedereen.

4. Dat mijn streven de spirituele principes ondersteunt, de wereldwijde ethische principes, en universele waarden zoals respect, rechtvaardigheid, vrede, waardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, die ten grondslag liggen aan deze verklaring.

5. Dat mensen elkaar nodig hebben om op deze planeet te overleven. Ik erken dat het ons allemaal aangaat en dat de gemeenschap floreert wanneer we elkaar leren kennen en genieten van het wonder en de pracht van onze verscheidenheid. Ik verklaar dat ik het mijne zal bijdragen aan het tot stand brengen van een cultuur waarin wij, de volkeren van de wereld, onze gemeenschappelijke wereldwijde belangen op een holistische, positieve en transformerende manier aanpakken en met elkaar in vrede leven.

6. Dat Eenheid Al het leven omvat – ook die delen die wij als de “ander” beschouwen. Ik realiseer me dat heelheid en saamhorigheid alleen ervaren kunnen worden door het erkennen van het unieke, de schoonheid en de zin van alle aspecten van leven, en dat deze erkenning begint bij mij Zelf.

7. Dat ik deel uitmaak van het opkomend bewustzijn dat de geest van openheid stimuleert, die van onderzoeken, verbinden en in relatie zijn met mijzelf en het gehele universum, en dat voortdurend het wonder, de schoonheid en het mysterie van dit alles erkent.

8. Ik ondersteun de Wereldwijde Dag van de Eenheid die tot doel heeft om jaarlijks alle mensen samen te laten komen als één mensenfamilie, om over Eenheid met het Goddelijke, met elkaar en al het leven te praten, die te vieren en ervaren.

9. Dat het nu tijd is voor verandering.

Sign the Declaration
Finnish

Ykseyden Julistus

Minä julistan:

1. Että viesti jonka mukaan Me Kaikki Olemme Yksi, toisiinsa liittyneitä, toisiinsa kytkeytyneitä ja toisistaan riippuvaisia Jumalan / Elämän / toistemme kanssa, on se henkinen viesti, jota maailma on odottanut tuodakseen helliä ja kestävälle pohjalle rakennettuja ratkaisuja ihmiskunnan haasteisiin.

2. Että maailman ei tarvitse olla niin kuin se tänä päivänä on – ja että yksittäiset ihmiset voivat muuttaa sitä käyttäen henkisen kansalaisuuden voimia.

3. Että ihmiskunta on hyvä ja sillä on rajattomat mahdollisuudet, ja että sosiaalinen muutos alkaa henkilökohtaisella muutoksella. Tästä syystä, minä ymmärrän miten tärkeää on luoda yhteys Jumalaiseen Olemukseeni ja sisäiseen viisauteeni koko elämän ajaksi; samalla antaen ihmisten mahdollisuuksien mahtavimpien ja korkeimpien tasojen kukoistaa kaikkien hyväksi.

4. Että minun pyrkimykseni tukevat henkisiä periaatteita, maailmanlaajuista etiikkaa ja yleismaailmallisia arvoja, kuten kunnioitus, oikeudenmukaisuus, rauha, arvokkuus, vapaus, vastuu ja yhteistyö, jotka ovat tämän julistuksen peruspilareita.

5. Että ihmiset tarvitsevat toisiaan selvitäkseen tällä planeetalla. Minä ymmärrän, että olemme kaikki samassa veneessä ja että yhteisömme voi hyvin kun opimme toisistamme ja juhlimme monimuotoisuutemme ihmeellisyyttä ja kauneutta. Minä julistan, että aion tehdä osani synnyttääksemme kulttuurin, jossa me, maailman ihmiset, voimme tuoda esiin yhteiset, maailmanlaajuiset huolemme holistisella, positiivisella ja muutoksellisella tavalla, ja elää rauhassa toistemme kanssa.

6. Että Ykseys sisältää Kaiken elämän – myös ne osat, jotka me näemme ”toisena”. Ymmärrän, että voimme kokea tämän kokonaisuuden ja yhteyden tunteen ainoastaan elämän eri osapuolten erityisyyden, kauneuden ja merkityksellisyyden tunnistamisen kautta, mikä alkaa minusta Itsestäni.

7. Että minä olen osa syntyvää tietoisuutta, joka edistää avoimuuden, tutkiskelun, yhteyden ja suhteiden henkeä sekä itseni että koko maailmankaikkeuden kanssa ja, joka jatkaa kaiken tämän ihmeen, kauneuden ja arvoituksen tunnustamista.

8. Minä tuen Maailmanlaajuisen Ykseyden Päivää, joka on perustettu, jotta koko ihmiskunta voisi tulla yhteen joka vuosi yhtenä ihmisperheenä keskustellakseen, juhliakseen ja kokeakseen Ykseyden Jumalallisuuden, toistensa ja kaiken elämän kanssa.

9. Että muutoksen aika on nyt.

Allekirjoita julistus
French

Déclaration de l’unitude

Je déclare :

1. Que le message “Nous ne faisons qu’Un”, interrelié, interconnecté et interdépendant avec Dieu/la vie/les uns avec les autres, est le message spirituel que le monde a toujours attendu pour apporter des réponses aimantes et durables aux défis de l’humanité.

2. Que le monde n’a pas à être comme il est maintenant — et qu’il est possible de le transformer grâce à la puissance de citoyenneté spirituelle de chacun.

3. Que l’humanité est fondamentalement bonne et détient un potentiel illimité, et que la transformation sociale commence par la transformation personnelle. Je reconnais par conséquent l’importance de me connecter avec mon Essence Divine et ma sagesse intérieure tout au long du parcours de ma vie, permettant ainsi aux meilleurs et aux plus hauts niveaux du potentiel humain de prospérer pour le bénéfice de tous.

4. Que mes aspirations soutiennent les principes spirituels, les éthiques globales, et les valeurs universelles comme le respect, la justice, la paix, la dignité, la liberté, la responsabilité et la coopération qui constituent la base de cette déclaration.

5. Que les êtres humains ont besoin les uns des autres pour survivre sur cette planète. Je reconnais que nous faisons partie d’un tout, et que cette communauté s’épanouit lorsque nous apprenons les uns des autres, et que nous nous réjouissons dans l’émerveillement et la beauté de nos diversités. Je déclare que j’apporte ma contribution pour aider à établir une culture dans laquelle nous, les peuples du monde, pouvons répondre à nos préoccupations mondiales communes d’une manière holistique, positive et transformatrice, et vivre ensemble en paix les uns avec les autres.

6. Que l’Unitude comprend Tout Ce Qui Est Vie — également les parties que nous considérons comme “l’autre”. Je réalise que nous ne pouvons faire l’expérience de l’intégralité et de la convivialité qu’en reconnaissant le caractère unique, la beauté et le but de tous les aspects de la vie, et que cette reconnaissance commence par moi-même.

7. Que je fais partie de la nouvelle conscience qui favorise un esprit d’ouverture, de recherche, de connexion, et de relation avec moi-même et l’univers tout entier, et qui continue de reconnaître l’émerveillement, la beauté et le mystère de tout.

8. Je soutiens La Journée Mondiale de l’Unitude qui a été établie afin que l’humanité toute entière se rassemble chaque année, en tant qu’une seule famille humaine, pour discuter, célébrer et faire l’expérience de l’Unitude avec le Divin, avec les uns les autres, et avec toute la vie.

9. Que le temps du changement est maintenant.

Signez la declaration
German

Erklärung zum Einssein

Ich erkläre

1.   Dass die Botschaft “Wir sind alle Eins“ – verbunden und verwoben – mit Gott, dem Leben und Miteinander, die eine spirituelle Botschaft ist, auf die die Welt gewartet hat, damit sie nachhaltige Antworten voller Liebe auf die Herausforderungen der Menschheit gibt.

2.   Dass die Welt nicht so sein muss, wie sie ist – und dass jeder einzelne Mensch sie durch seine Kraft als Mitglied der spirituellen Gemeinschaft verändern kann.

3.   Dass die Menschheit gut ist, dass sie unbegrenztes Potenzial hat und dass sozialer Wandel mit persönlicher Veränderung beginnt. Deshalb erkenne ich an, wie wichtig es ist, mich auf meinem gesamten Lebensweg mit meinem göttlichen Kern und meiner inneren Weisheit zu verbinden, um den schönsten und höchsten Ebenen des menschlichen Potenzials zu erlauben, zum Wohle aller zu blühen.

4.   Dass mein Streben die spirituellen Prinzipien, die weltweite Ethik und die universellen Werte wie Respekt, Gerechtigkeit, Frieden, Würde, Freiheit, Verantwortung und Zusammenarbeit unterstützt, die dieser Erklärung zugrunde liegen.

5.   Dass sich die Menschen gegenseitig brauchen, um auf dieser Welt zu überleben. Ich erkenne an, dass wir alle zusammen betroffen sind und dass Gemeinschaft wächst, während wir etwas übereinander lernen und das Wunder und die Schönheit unserer Verschiedenheit erkennen. Ich erkläre, dass ich meinen Teil dazu beitragen werde, eine Kultur hervorzubringen, in der wir, die Völker der Erde, unsere gemeinsamen, globalen Interessen auf ganzheitliche, positive und gestalterische Art und Weise einsetzen und miteinander in Frieden leben können.

6.   Dass das Einssein die Gesamtheit des Lebens umfasst – auch diejenigen Teile, die wir als „anders“ ansehen. Mir ist bewusst, dass die Erfahrung von Ganzheit und Zusammengehörigkeit nur gemacht werden kann, wenn die Einzigartigkeit, die Schönheit und der Sinn aller Lebensbereiche erkannt werden und dass dieser Weg mit meiner Selbst-Erkenntnis beginnt.

7.   Dass ich Teil eines wachsenden Bewusstseins bin, welches eine Haltung von Offenheit, von Wissbegierde, von intensiver Beziehung zu mir selbst und zum gesamten Universum fördert, eine Haltung, die immer weiter fortfährt, das Wunder, die Schönheit und das Mysterium des Ganzen wertzuschätzen.

8.   Dass ich den weltweiten Tag des Einsseins unterstützen werde, der für die gesamte Menschheit geschaffen wurde, damit wir jedes Jahr als eine menschliche Familie zusammenkommen, um das Einssein mit dem Göttlichen, miteinander und mit dem Leben selbst zu diskutieren, zu feiern und zu erfahren.

9.   dass die Zeit für Veränderung jetzt gekommen ist.

Unterzeichne die Erklärung
Greek

Διακήρυξη Ενότητας

Διακηρύσσω:

1. Ότι το μήνυμα Είμαστε Όλοι Ένα,- ότι αλληλοσχετιζόμαστε, αλληλο- συνδεόμαστε και αλληλοεξαρτώμαστε με την Ζωή / την Συμπαντική Ενέργεια, και ο ένας με τον άλλο-, είναι το πνευματικό μήνυμα που περίμενε ο κόσμος, το μήνυμα που θα δώσει αγάπη και βιώσιμες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα.

2. Ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να είναι έτσι όπως είναι – και ότι κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να τον αλλάξει, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της πνευματικής του τοποθέτησης .

3. Ότι η ανθρωπότητα διαθέτει απεριόριστο δυναμικό, και ότι η κοινωνική μεταμόρφωση ξεκινά με την προσωπική μεταμόρφωση. Γι’ αυτό αναγνωρίζω ότι στο ταξίδι της ζωής μου είναι πολύ σημαντική η σύνδεσή μου με την Θεϊκή μου Ουσία και την εσωτερική σοφία μου, για να μπορέσουν να εκφραστούν τα πιο υψηλά επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού μου, προς όφελος όλων.

4. Ότι τα ιδανικά μου υποστηρίζουν πνευματικές αρχές, παγκόσμια ηθική και συμπαντικές αξίες, όπως ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, και η συνεργασία, που υπογραμμίζουν αυτή την διακήρυξη.

5. Ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν ανάγκη το ένα το άλλο προκειμένου να επιβιώσουν στον πλανήτη μας. Αναγνωρίζω πως η ανθρώπινη κοινότητα ευημερεί καθώς μαθαίνουμε ο ένας για τον άλλο και χαιρόμαστε το θαύμα και την ομορφιά της διαφορετικότητάς μας. Διακηρύσσω πως από τη μεριά μου αναλαμβάνω να βοηθήσω ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην οποία εμείς, οι άνθρωποι του κόσμου , να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας παγκόσμια θέματα με έναν ολιστικό, θετικό και μεταμορφωτικό τρόπο και να ζήσουμε μαζί με ειρήνη.

6. Ότι η Ενότητα περιλαμβάνει όλη τη ζωή και τα μέρη εκείνα που θεωρούμε ως ‘τους άλλους’. Αντιλαμβάνομαι πως η ολότητα και η αλληλεγγύη μπορούν να βιωθούν μόνον μέσα από την αναγνώριση ης μοναδικότητας, της ομορφιάς και του σκοπού όλων των όντων και όλων των πλευρών της ζωής, και ότι αυτή η αναγνώριση ξεκινά από τν Εαυτό μου.

7. Ότι είμαι μέρος αυτής της αναδυόμενης συνειδητότητας που προάγει το πνεύμα της ενότητας, της ισότητας, της σύνδεσης και τις σχέσης με τον εαυτό μου και ολόκληρο το Σύμπαν και που συνεχίζει να αναγνωρίζει το θαύμα, την ομορφιά και το μυστήριο των πάντων.

8. Ότι υποστηρίζω την Παγκόσμια Ημέρα Ενότητας που έχει καθιερωθεί ώστε όλη η ανθρωπότητα να έρχεται μαζί σαν μια μεγάλη ανθρώπινη οικογένεια, για να συζητήσει, να γιορτάσει και να βιώσει την Ενότητα με την Θεϊκή μας Ουσία, του ενός με τον άλλο και με όλη την ζωή.

9. Ότι η ώρα για αλλαγή είναι τώρα.

Υπογράψτε την  Διακήρυξη
Hindi

एकत्वकी घोषणा

मै जाहिर करता/करती हूं:

१.   की “हम सब एक है, भगवान/जीवन/एक-दुसरे के साथ परस्पर-सम्बन्धित, जुडे हुए और अन्योन्याश्रित है”, एक आध्यात्मिक सन्देश है जिसका मानवताकी चुनौतियोंका स्नेहमय और चिरस्थाई हल संपादित करनेके लिए यह विश्व प्रतिक्षा कर रहा है I

२.   की विश्वको प्रचलित स्वरुपमेही रहना आवश्यक नही है – और यह की अलग-अलग लोग आध्यात्मिक-समूह शक्तिका उपयोग करके उसे बदल सकते है I

३.   की मानवता अच्छी है और असीम क्षमता रखती है, और यह की सामाजिक परिवर्तन व्यक्तिगत परिवर्तनसे शुरू होता है I इसलिए सबके हितमे मानवताके उत्तम और अत्त्युच्य क्षमताका विकास होने के लिए मै अपने ईश्वरीय सत्व और आन्तरिक बुध्दिमत्ताके साथ जुडे रहनेके महत्वको मानता/मानती हूं I

४.   की इस घोषणाको रेखांकित करनेवाले आध्यात्मिक सिद्धांत, वैश्विक नीतिमत्ता और आदर, न्याय, शान्ति, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और सहयोग जैसे सर्वव्यापी मुल्योंका मेरी आकांक्षाए समर्थन करती है I

५.   की इस धरतीपर जीनेके लिए मानवको एक दुसरेकी आवश्यकता होती है I मै पहचानता/पहचानती हूं की इसमें हम सब एक साथ है और जैसे जैसे हम एक दुसरे के बारेमे जानते है तथा हमारी विविधताके विस्मयमे और सौन्दर्यमे आनंद लेते है, वैसे वैसे समाजका विकास होता है I मै घोषणा करता/करती हूं की वह संस्कृति जिसमे दुनिया के हम लोग संपूर्ण रूपसे, सकारात्मक और परिवर्तनीय ढंगसे एकसाथ शांतिपूर्ण सहजीवनके हमारे सामूहिक विश्व-सरोकारपर ध्यान दे सकते है, वह संस्कृति संपादित करने मे मै अपने हिस्से का मददकार्य कर रहा/रही हूं I

६.   एकत्वमे सम्पूर्ण जीवितमात्र भरा है – वह अंश भी जिन्हे हम “अन्य “ समझते है I मै समझता/समझती हूं की अद्वितीयता, सौंदर्य, तथा जीवनके सभी पहलुओंके उध्येशकी पहचानसेही सम्पूर्णता और घनिष्टताको अनुभव किया जा सकता है I
७.   की मै उस उभर रही चेतनाका अंश हूं जो मेरे स्वयंके साथ खुलापन, पूछताछ, संयोग और नातेके भावको प्रोत्साहित करता है I

८.   मै वैश्विक एकत्वदिन का समर्थन करता/करती हूं जो सम्पूर्ण मानवता को बातचीत, ख़ुशी मनाना, और ईश्वरके साथ, एकदूसरेके साथ और सभी जीवनमात्रके साथ एकत्व अनुभव करने हेतू एक मनुष्यपरिवारके रूपमे हरसाल एकसाथ आने के लिए प्रतिष्ठित किया गया है I

९.   की यही बदलनेका समय है Iघोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें
Italian

Dichiarazione di unità

Io dichiaro:  

1.    Che il messaggio "Tutti siamo un'unica cosa", correlati, interconnessi e interdipendenti con Dio/Vita/Noi, è il messaggio spirituale che il mondo sta aspettando per apportare amore e risposte sostenibili alle sfide attuali dell'umanità.  

2.    Che il mondo non deve obbligatoriamente essere così com'è, e che le persone possono cambiarlo usando il proprio potere della cittadinanza spirituale.               

3.    Che l'umanità è buona ed ha un potenziale senza limiti, e che la trasformazione sociale inizia con la trasformazione personale. Io, per questo, riconosco l'importanza di relazionarmi con la mia Essenza Divina e la mia saggezza interiore durante il mio viaggio per la vita, permettendo che il meglio di me ed i livelli più alti del mio potenziale, fioriscano a beneficio di tutti.    

4.    Che le mie aspirazioni sostengono principi spirituali, etiche globali e valori universali come il rispetto, la giustizia, la pace, la dignità, la libertà, la responsabilità e la collaborazione che traspaiono da questa dichiarazione.    

5.    Che noi esseri umani abbiamo bisogno gli uni degli altri per sopravvivere su questo  pianeta. Riconosco che ci troviamo tutti uniti in questo sforzo e che i gruppi umani fioriscono nella misura in cui imparano gli uni dagli altri, scoprendo la meraviglia e la bellezza della nostra diversità. Dichiaro che sto facendo la mia parte per andare verso una cultura globale nella quale noi, popoli del mondo, possiamo affrontare le preoccupazioni comuni in maniera olistica, positiva e trasformatrice per vivere in pace gli uni con gli altri.

6.    Che l'Unità’ contiene il ‘Tutto’ nella vita, includendo le parti alle quali ci riferiamo come ‘gli altri’. Mi rendo conto che integrità e unione possono essere percepiti solo riconoscendo l'unicità, la bellezza e il proposito di tutti gli aspetti della vita, e che questo riconoscimento inizia da Me stesso.

7.    Che io sono parte di una coscienza emergente che promuove uno spirito di franchezza, ricerca, connessione e relazione con Me stesso come con tutto l'Universo, riconoscendo la bellezza e il mistero in tutto.

8.    Io sostengo il Giorno Globale di Unità, stabilito per tutta l'umanità affinché si possa essere uniti ogni anno come una famiglia per conversare, celebrare e apprezzare l'Unità con il Divino, con noi, e con tutti gli esseri viventi.

9.    Che il momento di cambiare é questo.

Firma la dichiarazione
Japanese

ワンネス宣言

私は宣言します

1.神/生命/人皆すべてが、繋がり関わり合いそして相互依存関係にあり、私達はすべて一体であるというメッセージは、人類が直面するあらゆる困難に対して世界が待ち望んでいた、愛にあふれかつ持続可能な答えを導き出す為の、重要なスピリチュアル・メッセージである事を宣言します。

2.世界が今のような状態である必要はありません。スピリチュアルな力を活用する事で個々人が世界を変える事が出来る事を、私は宣言します。

3.人間性とは、善い行いをする事(性善)であり、無限の可能性を秘めている事であり、そして社会の変革は、個人の変革と共に始まります。それ故人生という生涯の旅を通して、最適で最高な人間性の可能性とその恩恵を開花させながら、自分の神性と内なる知恵との結び付きの重要性について認識する事を、宣言します。

4.尊敬、正義、平和、尊厳、自由、責任そして協力など、この宣言の基盤となるスピリチュアルな原則、地球規模の倫理、普遍的価値観を、強く願望し支持する事を、私は宣言します。

5.この地球と呼ばれる惑星で生存する為に、私達人間は、お互いの支援協力を必要としています。私達は全員が運命共同体の一員であり、お互いを学び、多様性の素晴らしさや美しさを楽しみながら、社会は繁栄していきます。世界中の諸民族が、全体的に肯定的にそして革新的な方法で、私達が抱える共通の世界的な諸問題に対処出来る文化の実現に向けて、私は支援出来る自分の役割を実行します。そしてお互いが平和に共生していく事を、宣言します。

6.ワンネスとは、すべての生命を意味し、それは私達が考える“他者”と呼ぶ部分も含まれます。一体感と連帯感は、人生のあらゆる面における、独自性や美や目的を認識する事を通して、初めて経験する事が可能になります。そしてこの認識は、まず自分自身と共に始まる事を宣言します。

7.私は自己開示や探求心、自分自身や宇宙全体との関連や繋がりの精神を育もうとする、成長する意識の一部であり、そして全ての素晴らしさや美しさや神秘さを、継続的に認識する存在である事を宣言します。

8.神と私達と生きとし生ける全ての生命とのワンネスを討論し、祝福し、経験する目的で一つの人間家族として毎年集合し、全ての人類の為に創設された、グローバル・ワンネス・デイ(人類がひとつになる日)を支持する事を宣言します。

9.今こそが変化の時である事を宣言します。

ワンネス宣言に署名をお願いします
Korean

하나됨 선언

나는 다음과 같이 선서한다:

1.  우리가 모두 신/생명/서로와 하나이며, 상호 연계되어 있으며 상호의존 한다는 메시지는 인류가 당면한 도전들에 대해 사랑에 차고 지속가능한 답변을 내기 위해 세계가 기다려 온 영성적인 메시지이다.

2.  이 세상은 지금과 같을 필요가 없다 – 그리고 개인들이 영성적인 시민권의 힘을 행사하여 세상을 바꿀 수 있다.

3.  인류는 선하고 무한한 잠재성을 갖고 있고, 사회적 혁신은 개인적 변혁으로 시작한다.  나는 그러므로 내 인생의 여정 전체에 걸쳐서, 모든 사람들의 유익을 위해 내가 인간으로서 가진 최상, 최고수준의 잠재성을 풍성히 발휘하도록 나의 신성한 본질과 내면의 지혜와 연결하는 것이 중요함을 인정한다.

4.  내가 열망하건대 이 선언을 뒷받침하는 존중, 정의, 평화, 존엄성, 자유, 책임성, 협력과 같은 영성적인 원칙들과 글로벌 윤리, 보편적인 가치관들을 지지한다.

5.  인간들은 이 행성에서 살아남기 위하여 서로를 필요로 한다.  우리는 모두 이 지구에서 함께 하고 있고 우리가 서로에 대해 알아가며 우리가 가진 다양성이 갖는 경이로움과 아름다움을 드러내면서 지역사회는 번성한다는 것을 인정한다.  이 세상사람들인 우리가 공통적으로 가진 글로벌적인 관심사들을 총체적이고 긍정적이면서 혁신적인 방법으로 다루고 서로 평화롭게 함께 살 수 있는 문화를 창출하는데 도움이 되도록 나는 내 몫을 하고 있다고 선언한다.

6.  하나됨(Oneness)이란 – 우리가 “다른 사람 다른 것”이라고 간주하는 부분까지 – 생명 모두를 포함한다.  전체성과 함께함이란 생명의 모든 측면이 지닌 독특성, 아름다움, 목적을 인정함으로써만 경험될 수 있고 이것을 인정하는 일은 나 자신(대아Self) 으로부터 시작함을 깨닫는다.
7.  나는 개방성, 질의, 연계성, 그리고 나와 온 우주와의 관계성의 정신을 증진시키며 모든 것의 경이로움, 아름다움 그리고 신비로움을 계속해서 인식하는, 새로이 출현하고 있는 의식의 일부이다.

8.  나는 모든 인류가 한 인류가족으로서 신성과, 서로와, 생명 모두와 하나임을 토론하고, 경축하고 경험하기 위해 매년 함께 모이도록 설립된 세계 하나됨의 날 (Global Oneness Day)을 지지한다.

9.  변화해야 할 시간은 지금이다.

선서에 사인하세요
Norwegian

Enhetserklæring
 
Jeg erklærer:
 
1.    At budskapet Vi Er Alle Ett - gjensidig og innbyrdes forbundet med og avhengig av Gud/livet/hverandre er det spirituelle budskapet som verden har ventet på for å spre kjærlige og holdbare svar på menneskehetens utfordringer.
 
2.    At verden ikke behøver å være som den er, og at hvert enkelt individ kan forandre det, i kraft av å være en spirituell verdensborger.
 
3.    At menneskeheten er god og har ubegrenset potensiale og at forandring av samfunnet starter med personlig forandring. Derfor ser jeg viktigheten av at jeg gjennom hele mitt liv er knyttet til min Guddommelige Kjerne og indre visdom. Slik kan jeg la det fineste og høyeste menneskelige potensiale få utfolde seg til gagn for oss alle.
 
4.    At mine bestrebelser samsvarer med spirituelle prinsipper, universell etikk og verdier som respekt, rettferdighet, fred, verdighet, frihet, ansvar og samarbeid. Disse danner fundamentet for denne erklæringen.
 
5.    At vi mennesker trenger hverandre for å overleve på denne planeten. Jeg erkjenner at vi alle er sammen om dette og at fellesskapet blomstrer når vi får innsikt i hverandre og kan glede oss over det vakre og fascinerende i våre forskjeller. Jeg erklærer at jeg bidrar til å fremme en kultur hvor vi, alle verdens folkeslag, kan håndtere våre felles globale utfordringer på en helhetlig, positiv og forvandlende måte og leve sammen i fred.
 
6.    At Enhet omfatter Alt life - også det vi oppfatter som "de/det andre". Jeg erkjenner at helhet og fellesskap kun kan oppleves ved å gjenkjenne det unike, vakre og meningsgivende ved alle aspekter av livet, og at denne gjenkjennelsen starter med meg Selv.
 
7.    At jeg er en del av den gryende bevisstheten som fremmer åpenhet, nysgjerrighet, sammenheng og fellesskap med meg selv og hele universet, og som kontinuerlig gjenkjenner det fascinerende, vakre og mystiske i alt.
 
8.    At jeg støtter Dagen for Global Enhet, som er stiftet for at hele menneskeheten kan komme sammen hvert år som én familie, for å samtale, feire og oppleve Enhet med det Guddommelige, hverandre og alt liv.
 
9.    At tiden for forandring er nå.
 
Sign the Declaration
Polish

Deklaracja Jedności
 
Oświadczam że:

1.   Przesłanie Jesteśmy Jednością, wewnętrznie powiązaną, wewnętrznie połączoną, współzależną z Bogiem, Życiem a także ze Sobą wzajemnie, jest tym duchowym przesłaniem, na które czekał świat, by wywołać pełne miłości i pokrzepiające odpowiedzi dla ludzkich zmagań.

2.   Świat nie musi być taki, jaki jest i każdy człowiek może go zmienić, korzystając z mocy  duchowej tożsamości.

3.   Ludzkość jest dobra oraz posiada nieograniczony potencjał, a transformacja społeczna zaczyna się wraz z transformacją osobistą. W związku z tym dostrzegam znaczenie połączenia się z moją Boską Istotą i wewnętrzną mądrością poprzez całą swą życiową podróż, pozwalając najznakomitszym i najwyższym poziomom potencjału ludzkiego rozkwitać z korzyścią dla  ogółu.

4.   Moje aspiracje są filarem  zasad duchowych, ogólnej etyki oraz uniwersalnych wartości, takich jak: szacunek, sprawiedliwość, pokój, godność, wolność, odpowiedzialność i współpraca, stanowiących podstawę niniejszej deklaracji.

5.   Istoty ludzkie potrzebują siebie wzajemnie, aby przetrwać na tej planecie. Uznaję, że wszyscy jesteśmy tutaj wspólnie oraz, że społeczność rozkwita, gdy uczy się o sobie nawzajem i rozkoszuje się cudem i pięknem naszej odmienności. Oświadczam, że odgrywam swoją rolę, aby przyczynić się do stworzenia kultury, w której my, narody świata, możemy rozwiązać nasze wspólne troski w sposób holistyczny, pozytywny i dokonujący zmian oraz żyć wspólnie ze sobą w pokoju. 

6.   Ta jedność zawiera w sobie Całe Życie, również te części, które uważamy za „inne”. Zdaję sobie sprawę, że jedność i wspólnota mogą zostać doświadczone poprzez uznanie wyjątkowości, piękna i celu we wszystkich aspektach życia, a uznanie to zaczyna się ode mnie.

7.   Jestem częścią wyłaniającej się świadomości, która szerzy ducha otwartości, dociekliwości, związku i relacji ze samym sobą oraz całym wszechświatem. Która również trwa w uznawaniu cudu, piękna i tajemniczości tego wszystkiego.

8.   Popieram Ogólnoświatowy Dzień Jedności, który został ustanowiony dla całej ludzkości, by spotykała się co roku, jak jedna rodzina ludzka, aby dyskutowała, czciła i doświadczała Jedności z Boskością, sobą wzajemnie oraz całym życiem.

9.   Czas na zmianę nadszedł teraz.
 
Podpisz Deklarację
Portuguese

Declaração de Unidade

Eu declaro:

1. Que a mensagem ‘Somos todos Um’, inter-relacionados, inter-ligados, inter-dependentes, com Deus/Vida/Todos, é uma mensagem espiritual que o mundo deseja e espera, pois ela trás respostas sustentáveis e de amor para os desafios da humanidade a mensagem “Somos todos Um”, inter-relacionadas, interdependentes e interligados, com Deus/vida/um ao outro, é a mensagem espiritual que o mundo estava esperando para nos trazer amor e substanciais respostas para os desafios para a humanidade.

2. Que o mundo não precisa de estar como está, e individualmente podemos mudá-lo usando o poder da cidadania espiritual.

3. Que a humanidade é boa e tem um potencial ilimitado e a transformação social começa com a transformação pessoal. Por isso, eu vejo a importância de reconhecer a minha Essência Divina e sabedoria interior durante a viajem da minha vida, permitindo que os potenciais humanos possam florescer aos mais elevados e ricos níveis para o bem-estar de todos.

4. As minhas aspirações têm como suporte os princípios espirituais, éticas globais e valores universais tais como a compaixão, a honestidade, o respeito, o amor e o perdão.

5. Os seres humanos precisam uns dos outros para sobreviver neste planeta. Eu reconheço que estamos juntos neste caminho. Sei que as comunidades se transformam à medida que entendemos quem somos e revelamos a maravilha da nossa diversidade. Declaro que participo na criação duma cultura, na qual nós podemos olhar para as nossos desafios globais duma forma holística, positiva e transformadora e viver em paz – assim tornando realidade esta declaração.

6. A Unicidade contem tudo na vida – incluindo as partes que achamos que são o ‘outro’. Reconheço o sermos Um e o estarmos juntos só se pode experienciar através do reconhecimento da singularidade e da beleza e do propósito de todos os aspectos da vida. Este reconhecimento começa em mim.

7. Eu faço parte da consciência emergente que promove um espírito de abertura, de pergunta, de conexão e de relacionamento comigo e todo o universo. Continuo a reconhecer a maravilha, a beleza e a magia de tudo isto.

8. Eu apoio o Dia Mundial da Unicidade que foi estabelecido para toda a humanidade se reunir a cada ano como uma família humana, para discutir, celebrar e experiênciar a Unicidade com o Divino, uns com os outros e toda a vida.

9. Que tempo para a mudança é agora.

Assine aqui a declaração
Romanian
 
Declaratia Unimii


Declar urmatoarele:

1. Mesajul “Noi suntem impreuna Unul, suntem interconecati si interdependenti, unul cu celalalt, cu Dumnezeu, cu Viata”, este mesajul spiritual pe care lumea il poate folosi pentru a gasi solutii pasnice la provocarile omenirii.

2. Lumea nu trebuie sa fie asa cum este acum, iar oamenii o pot schimba, fiecare folosindu-se de puterea lui spirituala.

3. Umanitatea este buna si are un potential nelimitat pentru a evolua. Transformarea sociala incepe cu transformarea personala. Prin urmare, recunosc importanta conectarii mele la esenta divina si sursa mea de intelepciune interioara in timpul calatoriei mele prin viata, permitand potentialului meu uman cel mai inalt sa infloreasca spre binele tuturor.

4. Crezul nostru se bazeaza pe principii spirituale si valori universale, cum sunt respectul, dreptatea, pacea, demnitatea, libertatea, responsabilitatea si colaborarea, valori care sprijina si aceasta petitie.

5. Oamenii au nevoie unul de celalalt pentru a supravietui pe aceasta planeta. Recunosc ca suntem impreuna si ne dezvoltam impreuna, pe masura ce ne cunoastem si invatam sa ne bucuram de minunile si frumusetile diversitatii. Declar ca am rolul meu in construirea unei lumi in care noi, oamenii, putem aborda problemele comune globale intr-un mod holistic, pozitiv si transformator, si putem trai impreuna in pace.

6. Unimea contine Totul din viata, inclusiv si acele parti pe care noi le vedem ca alcatuind pe « celalalt ». Realizez ca plenitudinea si solidaritatea pot fi experimentate doar prin recunoasterea unicitatii, frumusetii si sensului tuturor aspectelor din viata, iar aceasta recunoastere incepe cu Mine. 

7. Sunt parte din aceasta constiinta in curs de dezvoltare care promoveaza deschidere, curiozitate, conectare si relationare cu mine insumi si cu intreg Universul, si care    continua sa recunoasca minunea, frumusetea si misterul din tot.

8. Timpul pentru schimbare este Acum.

9. Este important sa stabilim in mod oficial o zi in fiecare an, in care intreaga umanitate sa devina o singura familie, sa comunice, sa sarbatoreasca si sa traiasca experienta Unimii.

Apasa aici pentru a semna declaratia

Russian
 
Декларация Единства


Я объявляю:

1. Что послание  «Мы  Все Едины», взаимосвязано, соединёно и взаимозависимо с Богом/Жизнью/ Друг с другом. Это одно духовное послание, которого мир ждал, чтоб вызывать любовь и устойчивые ответы к вызовам человечества.

2. Что мир не должен оставаться таким как есть и человек способен поменять его, используя силу духовного гражданства.

3. Что человек хорош и имеет неограниченный потенциал, и социальные преобразования начинаются с индивидуального преобразования. Поэтому, я осознаю важность объединения с моей Божественной Сущностью и внутренней мудростью в течении всей моей жизни; позволяя самому изящному и наивысшему уровню человеческого потенциала процветать во благо всего человечества.

4. Моё стремление поддерживать духовные ценности, всемирные этические принципы и универсальные ценности как уважение, справедливость, мир, достоинство, свобода, ответственность и сотрудничество, которые лежать в основе этой декларации.

5. Люди нуждаются друг в друге, чтоб выжить на этой планете. Я осознаю, что мы все вместе и общество процветает по мере того как мы изучаем друг друга и наслаждаемся чудесным и прекрасным нашим разнообразием. Я объявляю, что я играю свою роль, чтоб помочь привести к своей культуре, народы мира могут обратить внимание к нашим общим проблемам  целостно, позитивно и в преобразующем виде жить в мире друг с другом.

6. Что Единство включает в себя Всё в жизни – и даже ту часть, которую мы рассматриваем как «другое». Я понимаю, что целостность и близость могут быт ощутимы, посредством осознания уникальности, красоты и целей всех аспектов жизни и что это понимание начинается с меня Самого.

7. Что я часть восходящего разума, который продвигает дух открытости, сомнений, связи и отношения к себе и ко всему миру, который продолжает осознавать чудо,  красоту и тайну всего.

8. Я поддерживаю Всемирный День Единства, который был установлен для всего человечества, чтоб ежегодно все собрались как единая семья для обсуждения, празднования и ощущения Единства с Божественностью с каждым и со всеми.

9. Что время перемен настало сейчас.

Подписать декларацию


Spanish

Declaración de Unidad

Yo declaro:

1. Que el mensaje de que Todos Somos Uno, interrelacionados, interconectados e interdependientes con Dios/la Vida/con todos nosotros, es el mensaje espiritual que el mundo ha estado esperando para manifestar respuestas amorosas y sostenibles ante los desafíos de la humanidad.

2. Que el mundo no tiene que ser como es — y que las personas pueden cambiarlo, usando el poder de la ciudadanía espiritual.

3. Que la humanidad es buena y tiene potencial ilimitado, y que la transformación social comienza con la transformación personal. Por eso reconozco la importancia de conectarme con mi Esencia Divina y sabiduría interior a lo largo del viaje de mi vida, permitiendo que los mejores y más elevados niveles del potencial humano florezcan en beneficio de todos.

4. Que mis aspiraciones apoyan principios espirituales, éticas globales y valores universales tales como el respeto, la justicia, la paz, la dignidad, la libertad, la responsabilidad y la cooperación, que constituyen la base de la presente declaración.

5. Que los seres humanos se necesitan unos a otros para sobrevivir en este planeta. Reconozco que todos estamos en esto juntos y que la comunidad florece en la medida en que aprendemos unos de otros y nos deleitamos en la maravilla y la belleza de nuestra diversidad. Declaro que estoy haciendo lo que me corresponde para ayudar a hacer surgir una cultura en la que nosotros, los pueblos del mundo, podamos abordar nuestras preocupaciones comunes en forma holística, positiva y transformadora, y vivir juntos en paz.

6. Que Unidad contiene Todo en Vida – también las partes a las que nos referimos como el “otro”. Yo me doy cuenta que integridad y unión solo pueden ser percibidos reconociendo unicidad, belleza y propósito en todos los aspectos de la vida y que este reconocimiento inicia en mí mismo.

7. Que soy parte de la conciencia emergente que promueve un espíritu de apertura, de búsqueda de respuestas, conexión y relación conmigo mismo(a) y con todo el universo, y que sigue reconociendo el milagro, la belleza y el misterio de todo.

8. Yo apoyo el Día Global de Unidad que ha sido establecido por toda la humanidad para llegar a estar juntos cada año como una familia humana, a conversar, celebrar y apreciar la Unidad con lo Divino, con cada uno de nosotros y con toda la vida.

9. Que el momento de cambiar es ahora.

Firme la Declaración
Swedish
 
DEKLARATION OM ENHET


Jag bekräftar:

1. Att budskapet ‘Vi Är Alla En’, besläktade, förbundna och ömsesidigt beroende med/av Gud/Livet/Varandra, är det andliga budskap som världen har väntat på för att frambringa kärleksfulla och hållbara lösningar till de utmaningar som mänskligheten står inför.

2. Att världen inte behöver se ut som den gör – och att människan som individ kan förändra den genom att använda kraften av spirituell medborgaranda.

3. Att mänskligheten är god och har obegränsad potential, och att social förändring börjar med personlig förändring. Jag inser därför betydelsen av att under livets gång knyta an till mitt Gudomliga Jag och min inre Visdom och att låta de finaste och högsta nivåerna av mänsklig potential verka till allas bästa.

4. Att min strävan är att stödja andliga principer, global etik och universella värden såsom respekt, rättvisa, fred, värdighet, frihet, ansvar och samarbete som ligger till grund för denna deklaration.

5. Att människorna behöver varandra för att kunna överleva på denna planeten. Jag inser att vi alla tillsammans är delaktiga i detta, och att samhällen blomstrar ju mer vi lär känna varandra och njuter av undret och skönheten i mångfalden. Jag bekräftar att jag vill medverka till att få till stånd en kultur där vi, världens folk, med helhetssyn och på ett positivt och omvälvande sätt, tar itu med våra gemensamma strävanden att leva i fred med varandra.

6.  Att Enhet innebär Allt i livet – också de delar som vi betraktar som de “andra”. Jag inser att helhet och samhörighet enbart kan upplevas genom igenkännandet av det unika, skönheten och meningen med alla skeden i livet, och att detta igenkännande börjar med Mig Själv.

7. Att jag är en del av den framväxande medvetenheten som främjar en anda av öppenhet, sökande, kontakt och harmoni med mig själv och hela universum och som fortsätter att inse vidden av dess under, skönhet och mysterium.

8. Att Jag stödjer “Global Oneness Day”, som har etablerats för att hela mänskligheten skall kunna samlas varje år som en enda familj för att diskutera, fira och uppleva Enhet med det Gudomliga, med varandra och med hela livet.

9. Att nu är det tid för förändring.

Signera deklarationen

A Brief History of the Oneness Declaration and Global Oneness Day
The creation of Global Oneness day began as a simple petition drive by Humanity’s Team in 2008. Members of Humanity’s Team created a Oneness petition with the goal of obtaining 50,000 signatures that could be delivered to the United Nations (U.N.) with a request that the U.N. support the focus on awakening Oneness. By the time Humanity’s Team approached the U.N. in May, 2010, over 52,000 signatures had been obtained from more than 150 countries.

Watch the video of this momentous occasion, or view the transcript here.

When members of the Global Council for Humanity’s Team met with the U.N., they presented the signatures, the Oneness petition and supporting material. Humanity's Team invited the U.N. to take the Oneness petition up as a discussion. In addition, Humanity’s Team also requested that the U.N. create a Global Oneness Day that people around the world could celebrate.

Ambassador Anwarul Chowdhury, who hosted the Humanity’s Team Global Council on behalf of the United Nations, graciously thanked the group for coming, and spoke about the mission, vision and purpose of the United Nations including its focus on solidarity.

He said, “Until there is a sense of solidarity among the peoples of the world all of our efforts for peace and security will go nowhere."

Ambassador Chowdhury invited Humanity’s Team to create a Global Oneness Day. He agreed that it was a very important day, and that Humanity’s Team should create that day because it would take too long for the United Nations to take up discussion and come to consensus. Chowdhury also encouraged Humanity’s Team to return to the U.N. when there were more signatures.  (Humanity's Team plans a trip back to the U.N., as soon the Oneness Declaration has over 100,000 signatures, when Humanity's Team will ask the U.N. to officially endorse Global Oneness Day.)

This October 24, 2017 will mark the eighth celebration of Global Oneness Day.

(Back to top)


Share by: